si_uni  ta_uni
TamilEnglish

 

මුල් පිටුව ක්‍රියාවට නැංවීමේ නියෝජිත ආයතන
අනුබද්ධිත ආයතන

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

 

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

1988 හා 2000 වර්ෂ වල සංශෝධිත 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත ප්‍රකාරව, 1981 අගෝස්තු මස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පිහිටුවන ලදී. මෙම අධිකාරිය පිහිටුවිමේ අරමුණ වූයේ පරිසරය සුරැකීම, කලමනාකරණය හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විධිවිධාන සැලසීම, පරිසරයේ ගුණාත්මක බව යාමනය, නඩත්තු කිරීම හා පාලනය මෙන්ම දුෂණය වැලැක්වීම, අවමකිරීම හා පාලනය කිරීමයි. 

 
 

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න;

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය 

 

"පරිසර පියස",

104, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,

 බත්තරමුල්ල,

ශ්‍රී ලංකාව.

+94-11-2872278,  2873447-9, 2888999
+94-11-2872347,2872608, 2873447
www.cea.lk

 

වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

alt

වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න:
වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
 
4 වන මහළ, ධීවර අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ල
නව මහලේකම් කාර්යාලය
මාලිගාවත්ත
මරදාන
කොළඹ 10
ශ්‍රී ලංකාව
+94-11-2449754
+94-11-2438005
www.coastal.gov.lk

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

 

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව 

 

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමෙන්තුව 1887 වර්ෂයේදී පිහිටවනු ලැබිය. වසර ගණනාවක් පුරා, වන ආඥා පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාව වන හරන ප්‍රතිශතය අවම කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂම යෙදුම් රැසක් මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක  කර ඇත.

මෙම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සිදුවන්නාවු කාර්යභාරය තාක්ෂණික අංශ 07ක්  යටතේ සිදුවන අතර, ඒවා නම්, වන විද්‍යා, වන සංඝනන හා කලමනාකරණ, පරිසර කලමනාකරණ, වන පර්යේෂණ හා අධ්‍යාපන, සමාජ වන විද්‍යා හා වන ව්‍යාප්ති, සැලසුම් හා ප්‍රගති පාලන සහ වන ආරක්ෂණ හා නීති සම්පාදන අංශයන්ය. 

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
 

"සම්පත්පාය"

තැ.පෙ. 3

බත්තරමුල්ල

ශ්‍රී ලංකාව.

+94-11-2866631-2
+94-11-2866633
www.forestdept.gov.lk

 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභ්‍යාස ආයතනය

 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා අභ්‍යාස ආයතනය  

 

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාව තුල මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ වර්ධනය සහ සංවර්ධනයට දායක වෙමින් එම කර්මාන්තයේ පර්යේෂණ හා පුහුණු පාඨමාලා කටයුතු වලින් විශිෂ්ඨතම කලාපීය මධ්‍යස්ථානය වීම.

මෙහෙවර

අපගේ පාර්ශව කරුවනගේ තෘප්තිය සඳහා නව මැණික් නිධි ගවේෂණය, තාක්ෂණික නව සොයාගැනීම්, දක්ෂතා, කාර්යක්ෂමතා සහ තත්ත්ව සංවර්ධනයට නායකත්වය දෙමින් උසස් තත්වයේ පර්යේෂණ හා පුහුණු සේවා සැපයීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ තරඟකාරී හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම.

ආයතනය සතු බලතල

මෙම ආයතනයට අදාල බලතල 1995 ජුලි 28 දිනැති අංක 882 දරන ගැසට් නිවේදනය මගින් පවරා ඇත.

         i.            ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් , ඛණිජ හා එම නිධි පිළිබඳව සමීක්ෂණය කිරීම සහ ඊට අදාල පහත සඳහන් කරුණු ගැන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සිදු කිරීම.    

a)       මැණික් නිධි වල පිහිටිම.

b)       ඒවා හදුනාගැනීම.

c)       මැණික්ගල් අර්ගීකරණය කිරීමේ ක්‍රම.

d)       ක්ෂේත්‍රයට සමබන්ධ වෙනත් කටයුතු.

      ii.            පතල් කැපීම, මැණික් කැපීම, මැණික් පිරියම් කිරීමේ ක්‍රම සහ ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනය යන අංශවලට අදාල යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිපදවීම ඇතුලු නව

                     තාක්ෂණික හා අනෙකුත් උපදෙස් ලබා දීම.

      iii.            පහත සඳහන් අංශයන් සඳහා පුහුණුව ලබා දිම.

a)       මැණික් කැපීම, ඔප දැමීම හා හදුනා ගැනීම.

b)       ස්වර්ණාභරණ නිෂපාදන.

c)       දියමන්ති ඇතුලු රත්න විද්‍යාව.

d)       ස්වර්ණාභරණ මෝස්තර නිර්මාණය.

e)       තාප පිරියම් කිරීම මගින් මැණික් ගල් අනර්ගීකරණය.

f)         මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තවලට සම්බන්ධ අනෙකුත් අංශ.                                                                                                                                            

ආයතනයේ  අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

1.       ෆයිසාල් රසීන් මහතා (සභාපති) - අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපති.

2.       අයෝමා නන්දසේන මෙනවිය - මණ්ඩල සාමාජික (භාණ්ඩාගාර නියෝජිත)

3.       මහාචාර්ය එන්. පී. විජයානන්ද මහතා -මණ්ඩල සාමාජික (සභාපති- භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය)

4.       ඉන්ජිත් අපෝන්සු මහතා - මණ්ඩල සාමාජික (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය- කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය)

       

නම                  : මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනය

ලිපිනය            : හිදෙල්ලන , රත්නපුර.

දු. ක                 :045-2228808 / 22228801

ෆැක්ස්             :045-2228800

වෙබ් අඩවිය    : www.gjrti.gov.lk

භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යංශය

 

භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යංශය

 

භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යංශය 1993 වසරේදී ස්ථාපනය කරන ලදී. මෙය ප්‍රධාන වශයෙන්ම රටේ ඛණිජ සම්පත් සංරක්ෂණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා කලමණාකරනය සඳහා දායක වේ. රටේ දියුණුව සඳහා ඛණිජ සම්පත් නිසි ලෙස සැපයීම සුරක්ෂිත කිරීම හා පරිසරයට හිතකර වන, ආරක්ෂාකාරී අන්දමට ඛණිජ සම්පත් ලබා ගැනීමට සිදුවන්නේද යන්න බැලීම මෙමගින් සිදු කරයි. කාර්යංශයේ ප්‍රධාන වගකීම වනුයේ ක්‍රමානූකූල භූ විද්‍යාත්මක සිතියම්කරණය හා රටේ ඛණිජ සම්පත් ඇගයීමයි.

 
 
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
  භු විද්‍යා හා පතල් කාර්යංශය
 

නො. 569, එපිටමුල්ල,

පිටකෝට්ටේ, 

ශ්‍රි ලංකාව.

+94-11-2886289, 2887820-3
+94-11-2886273
www.gsmb.slt.lk

 

Mahweli Authority of Sri Lanka

There are no translations available.

Mahaweli Authority of Sri Lanka

For further information contact:
MahaweliAuthority of Sri Lanka
 
No. 500, T B Jayah Mawatha,
Colombo 10,
Sri Lanka.
+94-11-2687491-5
+94-11-26888340
mahaweli.gov.lk

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය

 සමූද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය  

සමූද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය මගින්, සමූද්‍ර දූෂණය වැලැක්වීම හා අනෙකුත් කරුණු සම්බන්ධව ඇති ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නෛතික රෙගුලාසි මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති ජාතික හා ජාත්‍යන්තර බැදීම් වලට අනුකූල වන ලෙස, නෞකා ආශුතව හා වෙරළ ආශුතව සිදුවන වෙරළ හා බැදුනු ක්‍රියාවන්ගෙන් සමුද්‍ර පරිසර පද්ධති  ආරක්ෂා කිරිම සිදු කරනු ලබයි.

 
 
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.
සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ  අධිකාරිය
 

නො. 758,

දෙවන මහල,

බේස්ලයින් පාර,

කොළඹ 09,

ශ්‍රී ලංකාව.
+94-112687520, 2690604-5
+9-141-2687451
www.mppa.gov.lk

 

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය

 

 

මැණික් කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය, නියාමනය හා පාලනය සඳහා, 1971 අංක 13 දරන පනතින්න රජ්‍ය මැණික් සංස්ථාව පිහිටුවන ලදී. ඉන් පසු 1993 අංක 50 දරන පනතින් මැණික් කර්මාන්තය සංවර්ධනය, නියාමනය හා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පිහිටුවන ලදී.

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය හා තිරසර සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය සේවාවන් සපයනු ලබයි. එමගින්, මැණික් නිධි හදුනා ගැනීම හා මැණික් කැණීම, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ වෙළදාම, අගය වර්ධනය කිරීම, අගය එකතු කිරීම හා සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දෙයි. තවද මෙම අධිකාරිය මගින් පර්යේෂණ, විද්‍යාගාර සේවා, මෙන්ම ස්වර්ණාභරණ තක්සේරු කිරීම හා තත්‍යාංකනය කිරීම, ඒවා දේශිය හා ජාත්‍යන්තර වෙළදපල සඳහා අපනයනය හා වෙළදාමද සිදු කරනු ලබයි.   

එසේම, ව්‍යාපාරික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් අධිකාරිය විසින් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ  කර්මාන්තය ගැන උනන්දුවක් දක්වන සියලුම පාර්ශවයන්ට දැනුම ලබාදීම සිදු කරනු ලබයි.

 

අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල ජාලය.

§  කොළඹ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - නො 25, ගාලු මුවදොර ටෙරසය, කොළඹ 03.

011 23990645-8 (පොදු) /  011 2329697  011 2320758
 

§  රත්නපුර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - ප්‍රාදේශීය  මූලස්ථානය, රත්නපුර.

045 2222159 (Gen) 045 22 23139
 

§  ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - ප්‍රධාන පාර, ඇහැලියගොඩ.

036 2258170 036 2258170
 

§  මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය -නො. 391, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, පඹුරන, මාතර.

041 2223330 041 2223330
 

§  නාඋල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - දඹුල්ල පාර, නාඋල.

066 2246094 066 2246094
 

§  මොණරාගල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය - නො. 29, සොරොව්ව පාර, මොණරාගල.

055 2276124 055 2276124
 
 
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න

 

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය

අංක 25
ගෝල් ෆේස් ටෙරස් 
කොළඹ 03
+94-11-2390645 -8
+94-11-2320758
gemautho@sltnet.lk
www.srilankagemautho.com

 

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව

 රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව   

 

වර්ෂ 1957 අංක 49 දරණ  රාජ්‍ය කාර්මික සංස්ථා පනතේ විධිවිධාන යටතේ 1968 රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව ස්ථාපනය කරන ලදි.

මෙය ස්ථාපනය කිරිමේ  අරමුණු වූයේ වනාන්තර වලින් දැව නිස්සාරණය කිරීම, එම දැව ඉරු දැව හා නිමි භාණ්ඩ බවට පරිවර්තනය කිරීම, දැව කඳන් අලවි කිරීම, වනාන්තර වල මාර්ග සකස් කිරීම, දැව හා දර විකිණීමේ  මධ්‍යස්ථාන පාලනය කිරීම, දැව වලින් අතුරු නිෂ්පාදන සැකසීම හා ඒවා අලවි කිරීමයි. පසුව මෙම සංස්ථාවේ කටයුතු විවිධාංගීකරණය වීමත් සමඟ, දැව ආනයනය හා අපනයනය, වන රෝපණය, යළි වන වගා කිරීම, වතු වගාවන් වලට අයත් වන වනාන්තර හා වන වගාවන් විද්‍යාත්මක කලමනාකරණය හා පුද්ගලික ඉඩම් වලින්  දැව මිලදී ගැනීම යන කාර්යන්ද ඊට එකතු විය.

 
 
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව 
 

අංක 82, සම්පත්පාය
රජමල්වත්ත පාර 

බත්තරමුල්ල 

ශ්‍රී ලංකා 

+94-11-2866601-5
+94-11-2866623
www.timco.lk